Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev obsega:

- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 z dne 1. 9. 2006),

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017).

P R A V I L N I K

o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: delavci), razen zdravnikov in doktorjev dentalne medicine.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se višje medicinske sestre/višji medicinski tehniki/višji zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki in diplomirane babice/diplomirani babičarji strokovno izpopolnjujejo na način in pod pogoji, ki jih določa predpis, ki ureja registracijo in licenciranje v dejavnosti zdravstvene nege.

2. člen

(1) Strokovno izpopolnjevanje obsega stalno, neprekinjeno in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje teoretičnih in praktičnih znanj delavca, potrebnih za uspešno opravljanje poklicnih dejavnosti (kompetence) in nalog, glede na vrsto dela, ki ga opravlja.

(2) Strokovno izpopolnjevanje, poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem delavec opravlja svoje delo, obsega naslednje obvezne vsebine:

- zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,

- temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,

- kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.

(3) Delavec se iz vsebin iz prejšnjega odstavka izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih.

3. člen

Za strokovno izpopolnjevanje se šteje:

- praktično delo na drugem delovnem mestu v zdravstvenem zavodu, pri zasebnem zdravstvenem delavcu ali pri drugih pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: delodajalec), na katerem delavec lahko pridobi nova znanja in spretnosti oziroma lahko razširi in poglobi svoje strokovno znanje,

- udeležba na strokovnem srečanju (aktivna in pasivna, doma in v tujini, npr. tečaji, seminarji, kongresi, simpoziji, strokovna srečanja, učne delavnice, e-izobraževanje),

- objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji) in recenzije strokovnih in znanstveno-raziskovalnih publikacij (slovenskih in tujih),

- izpopolnjevanje pri delodajalcu.

4. člen

Za strokovno izpopolnjevanje po tem pravilniku se ne štejejo: stalni ali občasni delovni sestanki, individualni študij strokovne literature in s tem povezano spremljanje razvoja medicinske in drugih znanosti in občasni ogledi zdravstvenih institucij.

5. člen

(1) Delavci se morajo strokovno izpopolnjevati, in sicer:

- delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta,

- delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri leta,

- delavci s srednjo strokovno izobrazbo in srednjo poklicno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oziroma najmanj 15 dni na vsaka tri leta.

(2) Najmanj 6 ur strokovnega izpopolnjevanje iz 3. člena tega pravilnika se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.

6. člen

(1) Delodajalec je dolžan poslati delavca na strokovno izpopolnjevanje v roku iz prejšnjega člena.

(2) Delodajalec je dolžan poslati svojega delavca na strokovno izpopolnjevanje pred rokom, določenim v prejšnjem členu, če se pri strokovnem nadzoru s svetovanjem ugotovi pomanjkljivo teoretično oziroma praktično znanje njegovega delavca.

6.a člen

(1) Delodajalec lahko sam organizira strokovno izpopolnjevanje za svoje delavce, in sicer tako, da zagotovi strokovno izpopolnjevanje z zunanjimi strokovnjaki ali svojimi delavci (v nadaljnjem besedilu: predavatelji), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- imajo ustrezno izobrazbo s strokovnega področja, ki ga predstavljajo,

- imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj iz strokovnega področja, ki ga predstavljajo in

- imajo strokovne reference s strokovnega področja, ki ga predstavljajo in izhajajo iz osebne bibliografije ali iz sodelovanja v delovnih skupinah, komisijah oziroma projektih.

(2) Po izvedbi strokovnega izpopolnjevanja delodajalec udeležencem izda potrdila o udeležbi in pripravi evalvacijsko poročilo.

(3) Delodajalec za namen spremljanja strokovnega izpopolnjevanja iz tega člena vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:

- naslov strokovnega izpopolnjevanja, datum, kraj in trajanje,

- opredelitev programa strokovnega izpopolnjevanja, iz katerega so razvidni predavatelji in cilji strokovnega izpopolnjevanja,

- zahtevane reference predavateljev,

- seznam prisotnih udeležencev.


7. člen

Delodajalec mora zagotoviti in dati na voljo svojim delavcem ustrezno sodobno strokovno literaturo za sprotno spremljanje novi dosežkov, spoznanj in odkritij na njihovem delovnem področju.

8. člen

(1) Delavci se v rokih iz 5. člena tega pravilnika strokovno izpopolnjujejo v skladu z letnim programom strokovnega izpopolnjevanja, ki ga sprejme delodajalec.

(2) Z letnim programom iz prejšnjega odstavka se določijo vsebine strokovnega izpopolnjevanja in višina namenjenih sredstev.

(3) Letni program strokovnega izpopolnjevanja določi delodajalec v okviru razpoložljivih sredstev na predlog odgovornih delavcev posameznih strokovnih področij.

9. člen

Odgovorni delavci posameznih strokovnih področij morajo najpozneje v treh mesecih po sprejetju novega letnega programa strokovnega izpopolnjevanja pripraviti poročilo o izvedbi in učinkih programa strokovnega izpopolnjevanja, ki je bil sprejet za prejšnje obdobje. Poročilo obravnava strokovni svet zavoda.

10. člen

Določbi 8. in 9. člena tega pravilnika se smiselno uporabljata za zasebne zdravstvene delavce.

11. člen

Delavec, ki se je udeležil strokovnega izpopolnjevanja, je dolžan po opravljenem strokovnem izpopolnjevanju predložiti potrdilo o udeležbi ter predstaviti pridobljeno znanje in spretnosti pri delodajalcu.

12. člen

Strokovno izpopolnjevanje za potrebe delodajalca je delovna obveznost, zaradi česar se tako izpopolnjevanje šteje v delovni čas delavca.

13. člen

Delavcu, ki se strokovno izpopolnjuje v lastnem interesu, delodajalec omogoča strokovno izpopolnjevanje v skladu s svojimi možnostmi. Medsebojne pravice in dolžnosti se uredijo s pogodbo.


Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06) vsebuje naslednji končni določbi:

»14. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS, št. 16/75 in 1/80 – ZZV).

15. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17) vsebuje naslednjo končno določbo:

»6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.