Statut DMSBZT Celje

Na podlagi Zakona o društvih (Ur.L.Rs.) je Občni zbor sprejel na svoji redni seji, dne 28.12.2006

STATUT DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE

1.SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, v nadaljevanju Društvo, je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in bolničarjev regije.
Društvo se povezuje v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, v nadaljevanju Zveza.

2.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo ima pečat okrogle oblike. Na obodu je napis «Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje«, v sredini pečata pa je podoba ženske s svetilko.Sedež društva je v Celju, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.Delovanje Društva je javno. Za javnost dela Društva je odgovoren predsednik Društva.Obveščanje ožje javnosti ( članstva) poteka preko zapisnikov sej organov Društva. Obveščanje širše javnosti poteka preko sredstev javnega obveščanja in z vabljenjem novinarjev na seje Društva.

2.NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

3.člen

Osnovni namen in naloge Društva so predvsem:

3.ČLANSTVO


4.člen

Članstvo v Društvu je prostovoljno in je čast za vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike v Republiki Sloveniji. Člani so redni, pridruženi in častni. Člani Društva so hkrati tudi člani Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Redni člani Društva so aktiven in upokojene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, dijaki 4.letnika Srednje zdravstvene šole in študentje zdravstvene nege.

Pridruženi člani so osebe, ki so končale dvoletno izobraževanje zdravstvene smeri. Pridruženi člani imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani, vendar nimajo pravice odločanja.

Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnosti Društva. Če častni član ni hkrati redni član Društva, nima pravice odločanja.

5.člen

Dolžnosti članov so:

6.člen

Pravice članov so:


Pravico biti izvoljen v organe Društva se prizna le rednim članom Društva.

7.člen

Ob sprejemu kandidat izpolni pristopno izjavo in plača članarino, ter prejme člansko izkaznico. Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da je kandidat seznanjen s Statutom Društva in da se bo po njih ravnal.

8.člen

Članstvo preneha:

O izključitvi člana iz Društva odloča disciplinska komisija. O pritožbi zoper sklep disciplinske komisije pa odloča Občni zbor.

4.ORGANI DRUŠTVA

9.člen

Organi Društva so:

Mandat organov Društva in njihovim članom traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.


OBČNI ZBOR

10.člen

Občni zbor je najvišji organ Društva in ga sestavljajo vsi člani Društva. Vsi drugi organi Društva so za svoje delo odgovorni Občnemu zboru.
Temeljna oblika dela Občnega zbora in drugih organov Društva so njihove seje.Seje Občnega zbora so lahko redne ali izredne.

11.člen

Seje Občnega zbora sklicuje predsednik Društva na lastno pobudo, po sklepu Izvršnega odbora ali na zahtevo najmanj 10% članov Društva.
Vabilo na sejo mora biti z gradivom za sejo posredovano članom najmanj osem dni pred dnevom, ki je določen za sejo.
Izredno sejo občnega zbora lahko skliče predsednik na lastno pobudo, na zahtevo Izvršnega odbora ali na zahtevo najmanj 10% članov društva.
Razlog za takšen sklic mora biti posebej obrazložen v vabilu za sejo. Vsebovati mora čas in kraj seje, ter predlog dnevnega reda.

12.člen

Redna seja Občnega zbora se sklicuje najmanj enkrat letno, izredna pa po potrebi in sklepa samo o stvareh za katere je bila sklicana.
Predsednik je dolžan sklicati Občni zbor tekom enega meseca po prejemu takšne zahteve. V nasprotnem primeru skliče Občni zbor predlagatelj.
Občnemu zboru lahko prisostvujejo tudi vabljeni predstavniki Zveze.

13.člen

Pristojnosti Občnega zbora so:

14.člen

Občni zbor je sklepčen, če je na seji prisotnih 5% članov. Če ne, se z začetkom seje počaka dvajset minut, nakar je Občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 20(dvajset) članov.
Obči zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
Občnemu zboru predseduje delovno predsedstvo, ki ga na seji izvolijo člani.Po sprejemu dnevnega reda se voli še:

Ob volilnem Občnem zboru se izvolita še kandidacijska in volilna komisija.

15.člen

Na podlagi predložene kandidacijske liste so izvoljeni kandidati, za katere je glasovala večina prisotnih članov. Volitve so večinoma javne, člani Občnega zbora pa se lahko na seji odločijo, da so volitve tajne.

16.člen

Občni zbor sprejme poslovnik, s katerim natančno ureja način svojega dela.

IZVRŠNI ODBOR

17.člen

Izvršni odbor je izvršilni organ Društva. Izvaja smernice programa dela, ki jih za delo Društva sprejme Občni zbor, opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve, za katere ga zadolži Občni zbor.

18.člen

Izvršni odbor Društva ima predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika, ter devet do dvanajst članov. Na seje Izvršnega odbora so vabljeni tudi predsedniki komisij Društva in predsedniki strokovnih sekcij pri Zvezi, ki delujejo na območju Društva.
Člane Izvršnega odbora izvolijo člani Občnega zbora za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve.

19.člen

Pristojnosti Izvršnega odbora so:

20.člen

Sejo Izvršnega odbora sklicuje predsednik Društva po lastni presoji, na zahtevo ene tretjine članov Izvršnega odbora ali na zahtevo Nadzornega odbora.
Seja je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov Izvršnega odbora. Izvršni odbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov prisotnih članov. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

21.člen

Član Izvršnega odbora je za opravljanje svojih nalog odgovoren Občnemu zboru. O stališčih in sklepih, ki so se oblikovali na sejah mora član Izvršnega odbora obveščati člane Društva.

NADZORNI ODBOR

22.člen

Občni zbor izvoli tričlanski nadzorni odbor za dobo štirih let.
Člani Nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.

23.člen

Nadzorni odbor je organ društvene kontrole in spremlja delo vseh organov Društva. Ugotavlja zakonitost njihovih odločitev, nadzoruje izvajanje Statuta Zveze in Društva, ter drugih splošnih aktov in ugotavlja ali se sredstva uporabljajo gospodarno in v skladu z namenom Društva. Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov. Predsednik Nadzornega odbora se udeležuje seje Izvršnega odbora s pravico poročanja in svetovanja.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru. O svojem delu mu poroča najmanj enkrat letno.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

24.člen

Disciplinsko komisijo sestavlja pet članov in pet namestnikov, ki jih izvoli Občni zbor za dobo štirih let. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Disciplinska komisija veljavno sklepa, če je prisotnih pet članov. Sklep je veljavno sprejet, če zanj glasuje večina članov.

Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna Občnemu zboru.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka naslednje ukrepe:

Kot disciplinski prekršek se štejejo:

· kršitev Kodeksa medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehniko Slovenije,


25.člen

Zoper sklep disciplinske komisije se prizadeti lahko pritoži na Občni zbor in sicer v roku petnajst dni po prejemu pisnega sklepa.
Odločitev Občnega zbora je dokončna.

PREDSEDNIK

26.člen

Predsednik Društva ima naslednje naloge:

Predsednik je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru. Mandat predsednika traja štiri leta z možnostjo ponovnih izvolitev in možnostjo profesionalizacije.

Za funkcijo predsednika/predsednice društva lahko v skladu z 26. členom Statuta društva kandidira vsak/a redni/a član/ica, ki je član/ica društva najmanj deset let, ter aktivno deluje v društvu vsaj pet let, je zaposlen/a na področju zdravstvene ali babiške nege deset let, ter uživa ugled v strokovni javnosti.

PODPREDSEDNIK

27.člen

Podpredsednik pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog, ter samostojno opravlja zadeve, za katere ga pooblasti predsednik ali Izvršni odbor.
Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.
Mandat podpredsednika traja štiri leta z možnostjo ponovnih izvolitev.

Za funkcijo podpredsednika/podpredsednice društva lahko v skladu z 27. členom Statuta društva kandidira vsak/ a redni/ a član/ ica, ki je član/ ica društva najmanj deset let ter aktivno deluje v društvu vsaj pet let, je zaposlen na področju zdravstvene ali babiške nege deset let ter uživa ugled v strokovni javnosti.

TAJNIK

28.člen

Naloge tajnika so:

Tajnik je za svoje delo odgovoren Izvršnemu odboru. Mandat tajnika traja štiri leta, z možnostjo ponovnih izvolitev.

BLAGAJNIK

29.člen

Blagajnik skrbi za finančno in materialno poslovanje Društva v skladu z veljavnimi predpisi, računovodskimi standardi za Društva in splošnimi akti Društva. Pripravlja predlog finančnega načrta in skrbi za izvajanje sprejetega finančnega načrta, ter sodeluje pri sestavi zaključnega računa.
Izvršnemu odboru poroča o finančnem stanju, Občnemu zboru pa o zaključnem računu.
Mandat blagajnika traja štiri leta, z možnostjo ponovnih izvolitev. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

KOMISIJE

30.člen

Društvo lahko imenuje stalne in začasne komisije za obravnavo aktualnih strokovnih problemov s področja zdravstvene nege oziroma zdravstvenega varstva, statusnih in drugih vprašanj.
Komisije vodi predsednik, ki ga imenuje Izvršni odbor.

31.člen

Za usklajevanje strokovnih interesov se posamezni člani vključujejo v strokovne sekcije Zveze. O svojem delu so dolži poročati tudi v Društvu.


5. FINANCIRANJE DRUŠTV

32.člen

Viri financiranja Društva so:

Sponzorji so lahko pravne in fizične osebe, ki Društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

33.člen

Člani plačujejo članarino v višini, kot jo sprejme skupščina Zveze in je enotna za vsa Društva, ki so združena v Zvezo.
Zveza odvaja Društvu del članarine, kot je to določeno z njenim Statutom.

34.člen

Finančno in materialno poslovanje Društva se vodi v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem Društvo določi način in obliko izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju Društva; ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za Društva. Redno finančno poslovanje Društva poteka po sprejetem finančnem načrtu. Za izredno razpolaganje s premoženjem je potreben sklep Izvršnega odbora.

35.člen

Društvo ima odprt svoj račun pri pooblaščeni finančni organizaciji.

36.člen

Premoženje Društva sestavlja vse premično in nepremično premoženje, ki je vpisano v inventarno knjigo. S premoženjem razpolaga Občni zbor. Vsaka delitev premoženja med člani je nična.

6.KONČNE DOLOČBE

37.člen

Društvo preneha obstajati.*če tako sklene Občni zbor z dvo-tretjinsko večino glasov prisotnih članov,*po samem Zakonu.
O prenehanju delovanja Društva obvesti Občni zbor.

38.člen

Pravnega naslednika določi Občni zbor s sklepom. Če ni sklepa Občnega zbora preide premoženje Društva na Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije s sedežem v Ljubljani, Vidovdanska 9.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

39.člen

Z dnem, ko začne veljati ta Statut, prenehajo pravila Društva z dne 7.5.1996.
Ta Statut je bil sprejet na Občnem zboru dne 28.12.2006. In začne veljati naslednji dan.
V Celju, dne 28.12.2006

TAJNIK DMSBZT CELJE Predsednica DMSBZT CELJE

Petra Markovič Tomislava Kordiš