Obvestilo - licenčni izpit

Predsednice in predsedniki regijskih
strokovnih društev in strokovnih sekcij

Datum: 2. 2. 2018

Obvestilo regijskim strokovnim društvom in strokovnim sekcijam v zvezi z začetkom izvajanja preizkusa strokovne usposobljenosti (licenčnega izpita)

Spoštovane predsednice in predsedniki regijskih strokovnih društev ter strokovnih sekcij

obveščamo vas, da bo Zbornica – Zveza v aprilu 2018 začela z izvajanjem preizkusa strokovne usposobljenosti (licenčnega izpita) tistih izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ki niso izpolnili obveznosti strokovnega izpopolnjevanja iz sklepov o napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje.

Izvajalcem, ki v aprilu 2017 niso izpolnili pogojev za podaljšanje licence, je Zbornica – Zveza skladno z določili Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16) izdala sklep o napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje in podaljšala licenčno obdobje za 12 mesecev. Izvajalci so obvezo strokovnega izpopolnjevanja iz manjkajočih licenčnih točk oziroma manjkajočih obveznih vsebin morali opraviti najkasneje v 90 dneh pred potekom podaljšanega licenčnega obdobja.

Iz registra izvajalcev je razvidno, da 238 izvajalcev zdravstvene in babiške nege v podaljšanem licenčnem obdobju ni pridobilo manjkajočih licenčnih točk oziroma obveznih vsebin

Zbornica – Zveza bo začela s postopkom preizkusa strokovne usposobljenosti (»licenčni izpit«) izvajalcev zdravstvene in babiške nege, ki tako v podaljšanem licenčnem obdobju v roku 90 dni pred potekom podaljšanega licenčnega obdobja niso izpolnili obveznosti strokovnega izpopolnjevanja. O napotitvi na preizkus strokovne usposobljenosti bo obveščen delodajalec izvajalca.

Vsem izvajalcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za podaljšanje licence, smo posredovali obvestilo, v katerem smo jih pozvali k posredovanju:

  1. dodatnih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ki še ni licenčno ovrednoteno in vpisano v register izvajalcev,
  2. izjave o izbrisu iz registra, če ne izvajajo oziroma ne morejo več izvajati zdravstvene ali babiške nege (upokojitev, sprememba zaposlitve …),
  3. izjavo o spremembi podatkov v registru (npr. sprememba zaposlitve oziroma delodajalca …), če je prišlo do spremembe,
  4. ustreznih dokazil (npr. zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati navedbo časa trajanja bolezenskega stanja oziroma zdravljenja poškodbe, odločbo centra za socialno delo, rojstni list otroka oziroma potrdilo druge pristojne institucije ali drugo dokazilo), če v podaljšanem licenčnem obdobju niso mogli izpolniti obveznosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaradi objektivnih razlogov (npr. večkratno materinstvo ali očetovstvo, daljša bolezen oziroma dalj časa trajajoče zdravljenje zaradi poškodbe, izjemne družinske okoliščine …).

Preizkus strokovne usposobljenosti obsega ustni oziroma pisni preizkus strokovne usposobljenosti iz obveznih vsebin oziroma preizkus znanja na podlagi praktičnega dela v približku kliničnega okolja v simulacijskem centru.
Izvajalec nosi stroške v zvezi z ugotavljanjem, ali je izpolnil svoje obveznosti strokovnega izpopolnjevanja in stroške preizkusa strokovne usposobljenosti v skladu s cenikom Zbornice – Zveze. Stroški licenčnega izpita niso majhni in so povezani z dejstvom, da se preizkus strokovne usposobljenosti izvaja v prostorih simulacijskega centra. V pomoč k še večji ozaveščenosti vam priponki posredujemo še gradivi Kratek vodič o napotitvi na licenčni izpit in Grafični prikaz postopka napotitve na dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma napotitve na licenčni izpit, ki bosta objavljena tudi v aktualni številki Utripa Zbornice – Zveze

S pozdravi.

Monika Ažman

Predsednica Zbornice - Zveze

Priloge: