Pravilnik za kotizacije in šolnine

Na 2. redni seji DMSBZT Celje sta Izvršni odbor ter predsednica društva, dne 5.10.2016, sklenila, da se dodelujejo sredstva za kotizacije izobraževanj članom DMSBZT Celje in sicer po naslednjem dogovoru;

 

1. Člen

Pravilnik o uporabi sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja (v nadaljevanju: pravilnik) ureja organizacijo in način dela Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja ali šolnine (v nadaljevanju: komisija) Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje (v nadaljevanju: Društvo).

 

2. Člen 
 Komisija je organ Društva, ki dodeljuje članom Društva finančna sredstva za plačilo kotizacij in šolnin za udeležbo na strokovnih srečanjih doma in v tujini in šolanje v prvem ali drugem letniku članu ali članici, smer zdravstvena nega. Udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih članov/ članic morajo biti takšne, da se lahko znanje in izkušnje uporabijo in so v korist razvoju sodobne zdravstvene in babiške nege, ter njenim izvajalcem. Za šolnine pa, da pripomore k osebnem napredovanju članic in članov.

 

3. Člen 
Pravilnik ureja tudi način zbiranja in uporabe sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja (v nadaljevanju: sklad).

II. UPORABA SKLADA

 

4. Člen 
 V mesecu februarju tekočega leta, predlaga predsednik Društva v skladu z letnim finančnih načrtom Društva letno višino finančnih sredstev, ki se namenijo za delovanje sklada. Predlog potrdi Izvršni odbor Društva. Neporabljena finančna sredstva za strokovna izpopolnjevanja se ob zaključku poslovnega leta ne prenesejo v finančni proračun sklada za prihodnje leto. Finančna sredstva za strokovna izpopolnjevanja se porazdelijo skozi tekoče leto.

 

5. Člen 
 Za finančna sredstva za plačilo kotizacije in šolnine lahko zaprosi vsak član/članica enkrat na dve leti. Iz sklada se krijejo samo stroški kotizacij in šolnine (glej pogoje spodaj), drugih stroškov Društvo ne krije. Prosilec vloge mora biti član Društva najmanj 2 leti.

 

6. Člen 
Za aktivno in pasivno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju v Sloveniji se stroški kotizacije krijejo v višini, ki je določena v nadaljevanju.
 Za aktivno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju v tujini se krijejo stroški kotizacije v višini, ki je določena nadaljevanju. Za pasivno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju v tujini se krijejo stroški do višine, ki je določena v nadaljevanju.

Za šolnine se le te krijejo v primeru šolanja v prvem in drugem letniku, če izpolnjuje pogoje, na dve leti, v višini, ki je določena v nadaljevanju.

 

7. Člen 
 Društvo krije stroške zgodnje kotizacije ne glede na obliko strokovnega izpopolnjevanja. Šolnine krije Društvo za šolanje smer zdravstvena nega in izjemoma druge smeri, ki pa ne smejo bistveno izstopati iz smeri zdravstvena nega. Upoštevajo se tudi šolanje pedagoških smeri, če je to koristno za člana ali članico za ohranitev delovnega mesta ali osebnega napredovanja, smer fizioterapija, če je to koristno za člana ali članico in je prosilec v osnovi opravil izobraževanje zdravstvene nege ali dela v zdravstveni negi, za njegovo osebno rast ali pomembno za delovno mesto, ki ga opravlja.

 

8. Člen 
 Sredstva iz sklada se ne morejo koristiti za plačilo šolnin podiplomskega izobraževanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in ne za druge oblike dodiplomskega in podiplomskega študija, ki niso vezana, zgoraj določeni pogoji in na stroko zdravstvene nege.

 

9. Člen

Sredstva in višina sredstev, ki so določena vsako leto in z sklepom IO DMSBZT Celje, se dodelijo študentom, in zgoraj navedenim pogojem, člen 7. ki je smer zdravstvena nega, če prosilec izpolnjuje vse pogoje tako pisne, kot realne.

 

10. Člen

Višina plačila kotizacije in šolnine za posamezna izobraževanja članov in članic Društva se določi na začetku leta, glede na sredstva, ki so na razpolagi. Zgornja meja plačila iz sklada je določena na začetku leta.

 

11. Člen

Pravico do kotizacije in šolnine imajo člani DMSBZT Celje na dve leti do 200eur, vendar je višina kotizacije lahko manjša in se ne sešteva, ne glede na višino kotizacije, za katere člani zaprosijo (do po pravilniku določene višine), je izplačilo samo enkratno na dve leti. Za šolnine znaša kotizacija 200eur, pod enakimi pogoji, na dve leti.

Prosilec za tako vrsto sredstev ne more v istem letu zaprositi za obe postavki. Dodeli se lahko samo za kotizacijo ali pa za šolnino.

 

12. Člen

Plačilo kotizacije je izključno po računu organizatorjev izobraževanj in nikakor izplačilo na osebni račun članov.


III. KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

 

9. člen 
Komisijo sestavljajo 3 člani. Predsednik in dva člana. Izvolijo se na seji IO DMSBZT Celje.
 Poročilo o delu komisije in zaključni račun poda predsednik komisije predsedniku Društva. Člani komisije so lahko stalni za časa mandata predsednika DMSBZT Celje, in trajajo štiri leta.

 

IV. DELOVANJE KOMISIJE

 

10. člen 
 Komisija se sestaja praviloma enkrat na mesec, katero skliče predsednik komisije. Seje so redne ali korespondenčne. V mesecu juliju in avgustu se komisija ne sestaja.

 

11. člen 
 Komisija je sklepčna in odloča veljavno, če je na seji prisotna večina članov komisije.

 

12. člen 
Komisija pregleda vse vloge, ki so prispele do 20. v tekočem mesecu, v katerem komisija zaseda.
 Nepopolne vloge komisija zavrne. Popolne vloge, ki prispejo po 20. v tekočem mesecu, se obravnavajo na naslednji seji komisije.

 

13. člen 
 O delu komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: 

 

14. člen 
 Odobreni sklep komisije podpišeta predsednik komisije in podpredsednik za izobraževanje. Sklep komisije se posreduje vlagatelju vloge in v realizacijo računovodski službi Društva. Vsa dokumentacija se arhivira pri predsedniku komisije.

 

V. VLOGE

 

15. člen 
Vlagatelj vloge mora na komisijo nasloviti izpolnjen obrazec; PROŠNJA ZA
 DODELITEV SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA, štev. obrazca: 01/2011, ki je na spletni strani Društva, ter fotokopijo programa strokovnega izpopolnjevanja iz katerega mora biti razvidna višina kotizacije in podatki o prejemniku nakazila (polni naziv in naslov izvajalca strokovnega izpopolnjevanja in številka transakcijskega računa s sklicno številko). V višino kotizacije mora biti vključen davek na dodano vrednost (DDV).

Vsak član ali članica lahko prosi za plačilo strokovnega izpopolnjevanja iz sklada za izobraževanje vsaki dve leti.

Vsak član in članica lahko prosi enkrat za plačilo šolnine in sicer za zgoraj navedene pogoje, vloge mora na komisijo nasloviti izpolnjen obrazec; PROŠNJA ZA ŠOLNINE, št. Obrazca 2/2011, ki je spletni strani Društva, ter potrdilo o šolanju. Šoli pa posreduje podatke Društva, ki so pomembna za izstavitev računa Društvu.

 

16. člen
 Vlogo prosilec naslovi na sedež komisije DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje ali po elektronski pošti info@dmsbzt-celje.si. Naslov je tudi naveden na prošnji za dodelitev sredstev za strokovno. Plačilo šolnin se izvede po prejemu računa fakultete, na kateri se član ali članica izobražujeta izpopolnjevanje.

 

17. člen

Pridobljena strokovna literatura je last Društva in mora biti dosegljiva drugim članom v zavodu, kjer je prosilec zaposlen. Prosilec je dolžan o novostih s strokovnega izpopolnjevanja seznaniti sodelavce v delovni sredini. Pridobljeno strokovno literaturo je potrebno dati Društvu za objavo na spletni strani, kjer je v pogled še ostalim članom Društva.

 

18. člen

Prosilec ne more vložiti vloge za povračilo stroškov kotizacije po končanem strokovnem
 izpopolnjevanju. Prosilec tudi ne more vložiti vlogo za povračilo stroškov bivanja v času izobraževanja za katerega je zaprosil kotizacijo.

 

19. člen

Komisija lahko odobri največ do dve kotizaciji za isto strokovno izpopolnjevanje prosilcem iz istega zdravstvenega ali socialnega zavoda.

 

VI. VODENJE SKLADA

 

20. člen

Sredstva iz sklada se vodijo v skladu z računovodskim standardom in se po zaključnem računu ne prenesejo v sklad za prihodnje leto.

 

VII. PREHODNE DOLOČBE

 

21. člen

Prva seja novo izvoljene komisije mora biti sklicana najkasneje v roku enega meseca od potrditve na IO DMSBZT Celje.

 

VIII. KONČNE DOLOČBE

 

22. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na izvršnem odboru Društva. 2. Redna seja DMSBZT Celje, 5.10.2016.

Predsednica DMSBZT Celje,
Tomislava Kordiš mag. vzg. in man. v zdr.

 Celje, 5.10.2016