Pravilnik o volitvah in imenovanjih

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH POSLANCEV ZBORNICE – ZVEZE, KI PREDSTAVLJAJO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE

1. ČLEN

Pravilnik o volitvah in imenovanjih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje (v nadaljevanju DMSBZT Celje), ureja način in potek volitev ter imenovanj poslancev Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica - Zveza), ki predstavljajo DMSBZT Celje na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze.

2. ČLEN

Število poslanskih mest je enako deležu števila članov DMSBZT Celje v Zbornici – Zvezi. Eden od poslancev je po funkciji predsednik DMSBZT Celje.

3. ČLEN

Na Občnem zboru se voli za dobo štirih let:

Na Občnem zboru se imenuje za dobo štirih let:

4. ČLEN

Pravico voliti poslance Zbornice – Zveze ima vsak polnoletni član DMSBZT Celje (v nadaljevanju volivec).

Pravico biti voljen za poslanca Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član DMSBZT Celja najmanj eno leto (v nadaljevanju kandidat).

5. ČLEN

Volivec glasuje osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Glasuje se tajno z glasovnicami. Osebi, ki dokaže, da je volilni upravičenec z veljavno člansko izkaznico ali je iz seznama članov razvidno, da je član DMSBZ Celje, ter svojo istovetnost dokaže z osebnim dokumentom, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja.

6. ČLEN

Sklep o pričetku volilnih postopkov sprejme upravni/izvršni odbor/predsedstvo DMSBZT Celje.

7. ČLEN

Razpis volilnih postopkov se na viden način objavi na spletni strani DMSBZT Celje. Seznam Občnih zborov regijskih strokovnih društev na katerih se volijo poslanci Zbornice – Zveze se objavi v informativnem glasilu in na spletnih straneh Zbornice – Zveze.

V razpisu volilnih postopkov se navede:

8. ČLEN

Upravni odbor DMSBZT Celje imenuje tri člansko volilno komisijo ter dva nadomestna člana. V primeru, ko član volilne komisije kandidira za poslanca Zbornice - Zveze, ga zamenja nadomestni član.

9. ČLEN

Naloge volilne komisije so:

10. ČLEN

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze lahko svojo kandidaturo s kandidatovim lastnoročnim podpisom naslovi na volilno komisijo v zaprti kuverti s pripisom: "Kandidatura za poslanca Zbornice - Zveze: Ne odpiraj!". K prijavi na razpis predloži dokazilo o trajanju članstva v DMSBZT Celje.

Kot nepopolna se šteje tista kandidatura, ki nima navedenega imena in priimka kandidata ter kandidatovega lastnoročnega podpisa. Volilna komisija nepopolne kandidature izloči.

11. ČLEN

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze lahko svojo kandidaturo vloži neposredno na Občnem zboru DMSBZT Celja. Ob vložitvi kandidature predloži dokazilo o trajanju članstva v DMSBZT Celje.

Če kandidat za poslanca Zbornice – Zveze ne predloži dokazila o trajanju članstva v DMSBZT iz 10. in 11. člena pravilnika, se izpolnjevanje omenjenega pogoja ugotovi z vpogledom v seznam članstva DMSBZT Celja.

12. ČLEN

Po prejemu kandidatur za poslance Zbornice – Zveze, ki so prispele na volilno komisijo po pošti ali so bile vložene neposredno na Občnem Zboru, volilna komisija sestavi glasovnice za glasovanje o kandidatih za poslance Zbornice – Zveze.

13. ČLEN

Glasovnica vsebuje:

14. ČLEN

Volivec glasuje osebno na Občnem zboru. Volivec glasuje za toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v DMSBZT Celja, lahko pa tudi za manj kandidatov.

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedne številke pred imeni in priimki kandidatov, za katere glasuje

15. ČLEN

Volilna komisija ugotovi istovetnost volivca z veljavno člansko izkaznico ali z osebnim dokumentom.

Ko volilna komisija izroči volivcu glasovnico, zaznamuje v seznamu svojih članov, da je volivec glasoval.

Kot volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico.

16. ČLEN

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval, sta neveljavni.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je določeno s tem pravilnikom, pa je iz nje jasno razvidno, za katere kandidate je glasoval.

17. ČLEN

Ko je glasovanje končano, volilna komisija začne ugotavljati izid glasovanja. Volilna komisija na podlagi zaznamb v seznamu svojih članov ugotovi skupno število volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število prejetih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

K štetju glasov se lahko v interesu, da pri štetju glasov na Občnem zboru ne pride do napak in zlorab, povabi predstavnika Zbornice - Zveze.

Predsednik volilne komisije razglasi izid glasovanja na Občnem zboru

18. ČLEN

Volilna komisija sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:

(1) koliko volivcev je glede na evidenco članstva glasovalo;

(2) število prejetih glasovnic;

(3) število neveljavnih glasovnic;

(4) koliko glasov so dobili posamezni kandidati;

(5) v zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije.

Volilna komisija podpisani zapisnik o poteku volitev, volilni material, neuporabljene in uporabljene glasovnice preda predsedujočemu Občnega zbora.

19. ČLEN

Če prejmejo kandidati za poslanca Zbornice – Zveze enako število glasov, glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT Celje pa nekateri ne bi bili izvoljeni za poslanca Zbornice – Zveze, o izvolitvi med njimi odloči žreb.

Žrebanje izvede volilna komisija tako, da v neprozorno vrečko vloži lističe z imeni kandidatov, ki imajo enako število glasov in predsednik volilne komisije nato izvleče listek z imenom kandidata.

O žrebu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije.

20. ČLEN

Kandidati za poslance Zbornice - Zveze, ki niso izvoljeni, glede na število prejetih glasov predstavljajo nadomestne poslance.

21. ČLEN

Če je na volitvah za poslance Zbornice – Zveze, glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT Celja, kandidiralo premalo kandidatov za poslance Zbornice – Zveze ali pa posamezni kandidati niso prejeli nobenega glasu volivcev, število kandidatov, ki pa so prejeli glasove volivcev, je glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT Celje premalo, manjkajoče poslance Zbornice – Zveze in nadomestne poslance Zbornice – Zveze imenuje upravni odbor

22. ČLEN

Upravni odbor predlaga v imenovanje predsednika DMSBZT Celja za poslanca Zbornice – Zveze. Na Občnem zboru se predsednika DMSBZT Celje imenuje za poslanca Zbornice – Zveze s sklepom.

23. ČLEN

Pritožbe zoper potek glasovanja ali ugotavljanje izida volitev obravnava upravni odbor DMSBZT Celje.

24. ČLEN

Seznam izvoljenih poslancev in nadomestnih poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo DMSBZT Celje na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze se lahko objavi na spletnih straneh DMSBZT Celje in se posreduje Zbornici – Zvezi.

25. ČLEN

Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejeme upravni odbor DMSBZT Celje

Predsednica DMSBZT Celje

Kordiš Tomislava

Celje, 5.2.2013