Vabilo: ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ...

Vabilo: ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE

Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo v petek, 24. oktobra 2014, v veliki predavalnici kirurške stolpnice UKC Maribor (16. nadstropje), Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Program strokovnega srečanja


7.30 – 8.00 Registracija udeležencev


8.00 – 9.30 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti


9.30 – 10.15 Zakon o pacientovih pravicah v luči pravic otrok in mladostnikov


mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva 
Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, 
zakoni, podzakonski akti) 
Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom 
Družbena skrb za zdravje in njena realizacija, Nacionalni plan zdravstvenega varstva 
Izvajalci zdravstvenega varstva, Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene 
dejavnosti 
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, 
strokovno in finančno nadzorstvo) 
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacije, nazivi, samostojnost 
dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje) 
Strokovna združenja- zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, 
članstvo, organi, akti in financiranje 
Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc. 
Konvencije o otrokovih pravicah 
EACH listine o pravicah otrok v bolnišnici 
Vodnik po pravicah otrok na področju zdravstva 
Prizadevanja civilne družbe za izboljšanje položaja otrok (UNICEF, Združenje za 
pravice bolnih otrok in mladostnikov


10.15 – 10.45 Odmor s pogostitvijo


10.45 – 11.45 Zakonodaja na področju obravnave nasilja v družini in na delovnem mestu v 
zdravstvenih organizacijah 
Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s., Doroteja Lešnik Mugnaioni, univ. dipl. polit. 
Vloga zdravstvenih organizacij (zdravstvene nege) pri preprečevanju in obravnavi 
nasilja v družini, Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), (definiranje oblik 
nasilja v družini, posebna skrb za otroke, invalidne in starejše osebe, prepoznavanje 
znakov nasilja v družini pri pacientkah in pacientih, zapis primera nasilja v družini, 
dolžnost prijave nasilja v družini (na CSD ali policijo) pri mladoletnih, starejših in 
drugih osebah, ki so materialno, socialno ali čustveno odvisne od povzročitelja nasilja, 
informiranje žrtve o oblikah pomoči, sodelovanje v multidisciplinarnem timu) 
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini v zdravstvenih organizacijah (seznanitev s 
konkretnimi postopki ukrepanja ob zaznavi nasilja v družini) 
Kazenski zakonik (KZ-1), 191. člen (nasilna ravnanja kot kazniva dejanja) in 281. člen 
(opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca) 
Novela zakona o policiji (ZPol) 
prepoved približevanja (kadar policija povzročitelju izreče prepoved približevanja žrtvi 
nasilja, ki je pacientka ali pacient v zdravstvenem zavodu 
Preprečevanje trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu v 
zdravstvenih organizacijah (zdravstveni negi) 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), (definiranje spolnega in drugega nadlegovanja 
ter trpinčenja na delovnem mestu, dejavniki tveganja za nasilje na delovnem mestu, 
dolžnost delodajalca v skladu s 45. členom ZDR, vloga vodstvenega in vodilnega kadra 
pri odkrivanju in obravnavi nasilja na delovnem mestu 
Kazenski zakonik (KZ-1), (197. člen (šikaniranje in trpinčenje kot kaznivo dejanje, 
zagrožena kazen za povzročitelje šikaniranja oz. trpinčenja na delovnem mestu 
Protokol obravnave trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu 
ali v zvezi z delom nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi 
Protokol obravnave nasilnih dejanj nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi 
doc. dr. Suzana Kraljič, Pravna fakulteta Univerze v Maribor


11.45 – 13.15 Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP


13.15 – 13.30 Osvežujoč odmor


13.30 – 14.15 Delovnopravno področje


Ksenija Trčko, univ. dipl. prav. 
Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega 
razmerja – sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno 
razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega 
delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji - skrajšani delovni čas 
Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti 
Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, 
suspenz, prenehanje delovnega razmerja 
Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost 
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba 
Ksenija Trčko, univ. dipl. prav. 
Osvežitev pred odhodom


14.15 – 15.00 Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost


15.00 Zaključek in vrednotenje seminarja, podelitev potrdil


Splošne informacije


Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z 
obveznimi vsebinami s področja »Zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«. 
Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse 
zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.


Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze ter 120 EUR za nečlane 
Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, 
gradivo za udeležence (zbornik na elektronskem mediju), potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. 
Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT Maribor, številka 0451 5000 0111 670, sklic 00 91, pri 
Nova KBM d.d. 
Prevoz z avtobusom za člane DMSBZT Celje, bo organiziran ob 6,30h pred Glazijo 
Celje.


Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene 
in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije.


Prijave in dodatne informacije: 
Na izobraževanje se prijavite izključno preko prijavnice na spletni strani društva www.dmsbzt-mb.si 
- PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE 
- Prijavo članov DMSBZT Celje pa samo za prevoz na info@dmsbzt-celje.si 
Za uspešno prijavo VLJUDNO PROSIMO, DA PISNO PRIJAVO IZPOLNITE Z USTREZNIMI PODATKI 
(plačnik, zavod, davčna številka, kontaktna oseba).