Razpis za volitve DMSBZT Celje...

Spoštovani člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

 

V skladu z 13. in 14. členom Statuta društva DMSBZT Celje z 3. redne seje UO društva, z dne 25.9.2019

 

društvo objavlja razpis za voljene in imenovane člane v organih društva, za mandatno obdobje 2020 – 2024:

 

Za funkcijo predsednika/predsednice društva lahko v skladu z 26. členom Statuta društva kandidira vsak/ a redni/ a član/ ica, ki je član/ ica društva najmanj deset let, ter aktivno deluje v društvu vsaj pet let, je zaposlen/ a na področju zdravstvene ali babiške nege deset let, ter uživa ugled v strokovni javnosti, k vlogi priložite vizijo razvoja društva in programa dela v mandatnem obdobju.

 

Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo društva, v zaprti ovojnici, navadna pošta, ne priporočeno, s pripisom: “Kandidatura za predsednika društva, ne odpiraj”, najkasneje do 15.1.2020, na naslov; DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

 

Za funkcijo podpredsednika/podpredsednice društva lahko v skladu z 27. členom Statuta društva kandidira vsak/ a redni/ a član/ ica, ki je član/ ica društva najmanj deset let ter aktivno deluje v društvu vsaj pet let, je zaposlen na področju zdravstvene ali babiške nege deset let ter uživa ugled v strokovni javnosti.

Kandidat/ka za podpredsednika/co društva mora h kandidaturi predložiti življenjepis s poudarkom na društvenih in strokovnih aktivnostih.

Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo društva, v zaprti ovojnici, navadna pošta, ne priporočeno, s pripisom: “Kandidatura za podpredsednika društva, ne odpiraj”, najkasneje do 15.1.2020, na naslov; DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje..

 

Člani v druge organe društva bodo imenovani na podlagi kandidatnih list članov za Izvršno odbor, ki bodo oblikovane na osnovi posredovanih predlogov za kandidate, s strani zavodov v regiji.

 

V imenu Izvršnega odbora društva DMSBZT Celje

Petra Auser Štefanič, predsednica kandidacijske komisije Tomica Kordiš, predsednica društva

Celje, 25.9.2019