Etika in zakonodaja v zdravstvu (13. 3....

DMSBZT Celje vabi na  ETIKO IN ZAKONODAJO V ZDRAVSTVU: modul licenca (v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)

Izobraževanje  bo potekalo  13.3.2019,

v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje

PROGRAM:

15:30 Registracija udeležencev
15:30 - 16:45

Splošna načela etike v zdravstvu; Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost.

izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

16:45 - 17:30

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov;

  • Modeli morale v zdravstveni negi,
  • Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
  • Mednarodni kodeks etike za babice.

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

17:30 - 17:45

ODMOR

17:45 - 18:30

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

18.30 - 19.15

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;

  • Izvajalci zdravstvenega varstva,
  • Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).
  • Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

19:15 - 21:00

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja;

  • Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.
  • Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

21:30

Zaključek in razprava

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana  na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se  šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. 
Člani DMSBZT Celje so upravičeni do dodatnega popusta, tako znaša kotizacija 40 eur. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa. Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi  okrepčilo med odmorom.

Prijave potekajo preko elektronske e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze