Kakovost in varnost v zdravstvu - 21. 2...

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE -
ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE in
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje vabita na:

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA

Strokovno srečanje bo potekalo v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje, sreda, 21. februar 2018

 

PROGRAM SEMINARJA:

 

15:00 – 15:30

Registracija

 

 

15:30 – 15:45

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja. Tomislava Kordiš, mag. zdr. nege, predsednica DMSBZT Celje

 

15:45 – 16:30

Predstavitev sistema vodenja kakovosti. Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

·         Kaj so sistemi vodenja kakovosti

·         Zahteve standardov kakovosti

·         Strukture, procesi in izidi

·         Ciklus nenehnih izboljšav

 

16:30 – 17:00

Skrb za varnost na delovnem mestu. Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

 

17:00 – 17:45

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege. viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

·         Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi

·         Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi

·         Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre

·         Medosebni odnosi v timu

 

17:45 – 18:00

Odmor

 

18:00 – 18:45

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi. Mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

Kazalniki kakovosti

Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN

Protokoli in standardi ZN, klinične poti

Zdravstvena nega osredotočena na pacienta

 

18:45 – 19:30

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih. Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

 

19:30 – 20:15

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb. Majda Hrastnik, dipl. m. s., mag. Alenka Petrovec Koščak, EOBO

·         Poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah

·         Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme

·         Ukrepi ob incidentu z ostrim predmetom

·         Ukrepi pri izolacijah

 

20:15 – 20:45

Strokovna napaka v zdravstveni negi kot odklon/varnostni zaplet pri zdravljenju pacienta. Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, Leonida Perčič Šeligo, dipl.m.s.

·         Opredelitev strokovne napake v zdravstveni negi

·         Pogovori o varnosti/varnostne vizite

·         Redni in izredni nadzori in presoje prakse ZN

 

20:45 – 21:00 

Zaključek seminarja in podelitev potrdil

Splošne informacije:

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Prijava in plačilo:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom

Seznam izobraževanj organizatorja:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234

Izbrani termin izobraževanja v seznamu:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234&t=54221

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234&t=54221

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234&t=54221

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na tel. št.: 01 544 54 82 in na e-pošti: izobrazevanja@zbornica-zveza.si

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš