Etika in zakonodaja - 9.11.2017...

DMSBZT Celje vabi na  ETIKO IN ZAKONODAJO V ZDRAVSTVU: modul licenca (v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)

Izobraževanje  bo potekalo v četrtek, 9. novembra 2017, v prostorih

Srednje zdravstvene šole Cele

 

14.00 – 14.15 Registracija udeležencev

14.15 – 15.45

Splošna načela etike v zdravstvu; Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost.

izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

15.45 – 16.30

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Mednarodni kodeks etike za babice.

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

izr. prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

16.30-16.45 ODMOR

16.45 – 17.30

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

17.30- 18.15

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

- as. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

18.15-19.00

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja;

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

 

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana  na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se  šteje za licenčne točke.

 

Celodnevno izobraževanje znaša 40 EUR za člane  Zbornice zveze, ter 160 EUR za nečlane Zbornice zveze  v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje,  SI 56 0600 0000 7356 391 sklic 00 2016, pri Abanki (Banki Celje).

Prijave so na; info@dmsbzt-celje.si

 

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš

Celje, 9.10.2017