Kakovost in varnost v zdravstvu obvezne...

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje vabi na izobraževanje;   

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA

Strokovno srečanje bo potekalo v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje, 26.10.2017 ob 15uri.

 

PROGRAM SEMINARJA

 

15:00 – 15:30

Registracija

 

 

15:30 – 15:45

 

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja. Tomislava Kordiš, mag. zdr. nege, predsednica DMSBZT Celje

 

15:45 – 16:30

Predstavitev sistema vodenja kakovosti. Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

·         Kaj so sistemi vodenja kakovosti

·         Zahteve standardov kakovosti

·         Strukture, procesi in izidi

·         Ciklus nenehnih izboljšav

 

16:30 – 17:00

Skrb za varnost na delovnem mestu. Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

 

17:00 – 17:45

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege. viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

·         Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi

·         Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi

·         Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre

·         Medosebni odnosi v timu

 

17:45 – 18:00

Odmor

 

18:00 – 18:45

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi. Mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

Kazalniki kakovosti

Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN

Protokoli in standardi ZN, klinične poti

Zdravstvena nega osredotočena na pacienta

 

18:45 – 19:30

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih. Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

 

19:30 – 20:15

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb. Majda Hrastnik, dipl. m. s., mag. Alenka Petrovec Koščak, EOBO

·         Poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah

·         Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme

·         Ukrepi ob incidentu z ostrim predmetom

·         Ukrepi pri izolacijah

 

20:15 – 20:45

Strokovna napaka v zdravstveni negi kot odklon/varnostni zaplet pri zdravljenju pacienta. Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, Leonida Perčič Šeligo, dipl.m.s.

·         Opredelitev strokovne napake v zdravstveni negi

·         Pogovori o varnosti/varnostne vizite

·         Redni in izredni nadzori in presoje prakse ZN

 

20:45 – 21:00 

Zaključek seminarja in podelitev potrdil

 

 

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege).

 

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

 

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite na info@dmsbzt-celje.si

Predsednica društva

Tomislava Kordiš, l. r.