Vabilo na izobraževanje o zdravstveni ...

Vabilo na izobraževanje o zdravstveni zakonodaji

Spoštovani!

Vabim vas na izobraževanje o zdravstveni zakonodaji, obvezne vsebine za podaljšanje licence, ki bo 21.11.2015, ki bo na Srednji zdravstveni šoli Celje. Vabljeni

ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 21.11.2015

Srednja zdravstvena šola Celje,

Program strokovnega srečanja

7.30 – 8.00Registracija udeležencev

8.00 – 9.30 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

Tina Kordiš, univ. dipl. prav.

Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)

Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom

Družbena skrb za zdravje in njena realizacija, Nacionalni plan zdravstvenega varstva

Izvajalci zdravstvenega varstva, Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacije, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje)

Strokovna združenja- zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje

9.30 – 9.45Osvežujoč odmor (kava, pecivo)

9.45 – 10.45Zakonodaja na področju obravnave nasilja v družini in na delovnem mestu v zdravstvenih organizacijah

mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini v zdravstvenih organizacijah (seznanitev s konkretnimi postopki ukrepanja ob zaznavi nasilja v družini)

Kazenski zakonik (KZ-1), 191. člen (nasilna ravnanja kot kazniva dejanja) in 281. člen (opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca)

prepoved približevanja (kadar policija povzročitelju izreče prepoved približevanja žrtvi nasilja, ki je pacientka ali pacient v zdravstvenem zavodu

Preprečevanje trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu v zdravstvenih organizacijah (zdravstveni negi)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), (definiranje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, dejavniki tveganja za nasilje na delovnem mestu, dolžnost delodajalca v skladu s 45. členom ZDR, vloga vodstvenega in vodilnega kadra pri odkrivanju in obravnavi nasilja na delovnem mestu

Kazenski zakonik (KZ-1), (197. člen (šikaniranje in trpinčenje kot kaznivo dejanje, zagrožena kazen za povzročitelje šikaniranja oz. trpinčenja na delovnem mestu

Protokol obravnave trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu ali v zvezi z delom nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi

Protokol obravnave nasilnih dejanj nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi

10.45 – 12.15 Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP

Špela Krošelj, univ.dipl. prav.

12.15 – 12.45Odmor s pogostitvijo

12.45 – 13.30Delovnopravno področje

mag. Iztok Štefanec, univ.dipl. prav.

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja – sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji - skrajšani delovni čas

Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost

Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

13.30 – 14.15Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

Tina Kordiš univ. dipl. prav.

14.15 Zaključek in vrednotenje seminarja, podelitev potrdil

Osvežitev pred odhodom

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Celodnevno izobraževanje znaša 40 EUR za člane Zbornice - Zveze ter 80 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence (zbornik na elektronskem mediju), potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT Celje,trr si56 0600 0000 7356 391 sklic 00 2015, pri Banki Celje.

Predsednica DMSBZT Celje

Tomislava Kordiš,

mag man in vzg v zdr