Pravilnik sklada za plačilo šolnine

I. OSNOVNI POGOJI

1. člen

Pravilnik o uporabi sredstev iz sklada za šolnine (v nadaljevanju: pravilnik) ureja organizacijo in način dela Komisije za dodeljevanje sredstev za šolnine članicam in članom DMSBZT Celje (v nadaljevanju: komisija) Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje (v nadaljevanju: Društvo).

2. člen

Komisija je organ Društva, ki dodeljuje članom Društva finančna sredstva za plačilo šolnin in sicer za tretji letnik fakultet za zdravstveno nego v Sloveniji. Člani morajo biti vpisani v tretji letnik fakultete smer zdravstvena ega.

3. člen

Pravilnik ureja tudi način zbiranja in uporabe sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja (v nadaljevanju:sklad).

II. UPORABA SKLADA

4. člen

V mesecu januarju tekočega leta, predlaga predsednik Društva v skladu z letnim finančnih načrtom Društva letno višino finančnih sredstev, ki se namenijo za delovanje sklada. Predlog potrdi izvršni odbor Društva. Neporabljena finančna sredstva za šolnine se ob zaključku poslovnega leta ne prenesejo v finančni proračun sklada za prihodnje leto. Finančna sredstva za šolnine se porazdelijo skozi tekoče leto.

5. člen

Za finančna sredstva za plačilo šolnin lahko zaprosi vsak član/članica v tretjem letniku fakultete smeri zdravstvena nega. Iz sklada se krijejo samo stroški šolnine (glej pogoje spodaj), drugih stroškov Društvo ne krije. Prosilec vloge mora biti član Društva najmanj 5 let in še pet let po plačilu šolnine.

6. člen

Sredstva iz sklada se ne morejo koristiti za plačilo šolnin podiplomskega izobraževanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in ne za druge oblike dodiplomskega in podiplomskega študija, ki niso vezana na stroko zdravstvene nege. Sredstva za tako vrsto izobraževanja se krijejo iz naslova šolnine, ki je v pravilniku za plačilo kotizacij in šolnin za podiplomski študij ( prvi in drugi letnik fakultete, če izpolnjuje pogoje na dve leti,ter magistrski študiji, če izpolnjuje pogoje na za postavko dve leti).

7. člen

Šolnina se da tudi članom DMSBZT Celje, ki se odločajo za drugo smer šolanja ob delu, ko trenutrno opravljajo delo zdravstvene nege (fizoterapija, in drugo), podiplomskega šolanja, pod enakimi pogoji kot veljajo za vse ostale člane društva.

8. člen

Sredstva sklada in višina sredstev, ki so določena vsako leto in z sklepom IO DMSBZT Celje, se dodelijo študentom tretjega letnika dodiplomskega študija, ki je smer zdravstvena nega, če prosilec izpolnjuje vse pogoje tako pisne, kot realne.

9. člen

Višina plačila šolnine za posameznega člana in članice Društva se določi na začetku leta, glede na sredstva, ki so na razpolago. Zgornja meja določitve višine sklada je določena na začetku leta, kakor tudi višina sredstev, ki se nameni prosilcu šolnine. Višina plačila iz sklada za šolnino je določena na 2. Redni seji DMSBZT Celje z dne 5.10.2016 in začne veljati v letu 2017 v višini 500eur. Višina sklada za tekoče leto je bila določena na 2. Redni seji DMSBZT Celje in znaša 20 000eur.

10. člen

Pravico do šolnine imajo člani DMSBZT Celje ob vpisu v tretji letnik fakultete smer zdravstvena nega, ob predložitvi potrdila za vpis v šolsko leto.

11. člen

Plačilo šolnine je izključno po računu računovodstva fakultet in v nobenem primeru izplačilo na osebni račun članov, članic.


III. KOMISIJA ZA DODELJEVANJE IZ SREDSTEV SKLADA ZA ŠOLNINE

12. člen

Komisijo sestavljajo 3 člani. Predsednik in dva člana. Izvolijo se na seji IO DMSBZT Celje.
Poročilo o delu komisije in zaključni račun poda predsednik komisije predsedniku Društva. Člani komisije so lahko stalni za časa mandata predsednika DMSBZT Celje, in trajajo štiri leta. V komisiji je stalni član tudi predsednik društva.

IV. DELOVANJE KOMISIJE

13. člen

Komisija se sestaja praviloma enkrat na mesec, katero skliče predsednik komisije. Seje so redne ali korespondenčne. V mesecu juliju in avgustu se komisija ne sestaja.

14. člen

Komisija je sklepčna in odloča veljavno, če je na seji prisotna večina članov komisije.

15. člen

Komisija pregleda vse vloge, ki so prispele do 20. v tekočem mesecu, v katerem komisija zaseda. Nepopolne vloge komisija zavrne. Popolne vloge, ki prispejo po 20. v tekočem mesecu, se obravnavajo na naslednji seji komisije.

16. člen

O delu komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati:

17. člen

Odobreni sklep komisije podpišeta predsednik komisije in podpredsednik za sklad za šolnine in predsednik društva in se daje v vednost predsedniku društva. Sklep komisije se posreduje vlagatelju vloge in v realizacijo računovodski službi Društva. Vsa dokumentacija se arhivira pri predsedniku komisije.

V. VLOGE

18. člen

Vlagatelj vloge mora na komisijo nasloviti izpolnjen obrazec, ki ga določa DMSBZT Celje (PROŠNJA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ŠOLNINO ZA TRETJI LETNIK). Obrazec je enak obrazcu za šolnine in je na prvi spletni strani Društva, ter potrdilo o vpisu v tretji letnik.

Vsak član in članica lahko prosi enkrat za plačilo šolnine v tej višini in za tretji letnik ostale šolnine so pod istimi pogoji kot so bile do sedaj, in sicer za zgoraj navedene pogoje (tretji letnik Dodiplomskega študija smer zdravstvena nega).

19. člen

Vlogo prosilec naslovi na sedež komisije DMSBZT Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje ali po elektronski pošti info@dmsbzt-celje.si .

20. člen

Prosilec ne more vložiti vloge za povračilo stroškov šolnine po končanem izobraževanju. Prosilec tudi ne more vložiti vlogo za šolnino za druge namene kot izključno za šolnino pod zgoraj navedenimi pogoji.

21. člen

Komisija lahko odobri največ do dve kotizaciji za isto strokovno izpopolnjevanje prosilcem iz istega zdravstvenega ali socialnega zavoda.

VI. VODENJE SKLADA

22. člen

Sredstva iz sklada se vodijo v skladu z računovodskim standardom in se po zaključnem računu ne prenesejo v sklad za prihodnje leto.

VII. PREHODNE DOLOČBE

23. člen

Prva seja novo izvoljene komisije mora biti sklicana najkasneje v roku enega meseca od potrditve na IO DMSBZT Celje.

VIII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na izvršnem odboru Društva.

Predsednica DMSBZT Celje
Tomislava Kordiš, mag vzg in man v zdr

Celje 5.10.2016