Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje

Vsak dan sprejemamo različne etične odločitve, vendar običajno ne razmišljamo, ali se odločamo na osnovi kakšnih posebnih teorij oziroma načel. Izbiramo, presojamo in ravnamo po svojih vrednotah, čeprav etika vključuje več refleksije in utemeljevanja.

Beseda etika izhaja iz grške besede ethos, kar pomeni značaj, dostojanstvo. Moralno izhaja iz latinske besede moralis, kar pomeni navado, običaj. Obe besedi pomenita navado, osnovni način ravnanja, ki ni samo običajen, ampak tudi pravilen.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je na skupščini v letu 2005 sprejela dopolnjen Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in prevod Mednarodnega kodeksa etike babic. Kodeks etike ima namen, da pomaga medicinskih sestram, babicam in zdravstvenih tehnikom pri oblikovanju etičnih vrednot ter je vodilo in spodbuda pri izvajanju zdravstvene in babiške nege.

Za medicinske sestre, ki šele stopajo v poklic, služi kot opora pri oblikovanju lastnih moralnih stališč, kot vir znanja in refleksije. Za vse, ki so že v poklicu, pa služi kot osnova za etično presojo svojega dela.


Viri:

  1. Tschudin V. Etika v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy, 2004: 37.
  2. Živič Z. Kodeks etike medinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v luči zdravstvene nege. V: Zdravstvena nega v luči etike. Klemenc D. et all (ur.). Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2003: 324.

Powered by Froala Editor

Kodeksi